A Fotolia 1A Frau klein (Quelle Fotolia, VRD_51813097_XL-1)

Meta Katharine Stolle

09.04.1876 – 06.07.1884