A Fotolia 1A Frau klein (Quelle Fotolia, VRD_51813097_XL-1)

Margareta Stolle

20.01.1841 – 13.09.1873